Ład korporacyjny

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Błaszkach o stosowaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego

W związku z wdrożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Uchwałą 218/2014 „Zasad Ładu Korporacyjnego”, Bank Spółdzielczy w Błaszkach oświadcza, że wprowadza „Zasady Ładu Korporacyjnego” określone w dokumencie Komisji Nadzoru Finansowego poprzez uchwalenie „Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Błaszkach”, zgodnie z zasadą proporcjonalności i adekwatności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.